Podstawowe Komendy Używane w Linux’ie

Ten wpis jest 7 z 10 z cyklu Systemy operacyjne

cp – kopiowanie
mv – przenoszenie
mkdir – tworzenie nowego katalogu
touch – tworzenie nowego pliku
rm – usuwanie pliku
rmdir – usuwanie pustego katalogu
rm -r – usuwanie katalogu wraz z podkatalogami i plikami
cd kat – wejdź do katalogu
cd .. – wejdź jeden katalog wyżej
cd / – wejdź do katalogu home
cd – wejdź do katalogu głównego
ls – wyświetl zawartość katalogu
pwd – aktualna ścieżka
cat – wyświetl zawartość pliku
grep – wyszukiwanie ciągu znaków
ps – aktualne procesy
kill – zamkięcie procesu
ln – tworzenie skrótu
passwd – zmiana hasła
chmod – ustawienie praw dostępu

Przykłady:
cp ../kat1/plik1 kat2/plik1 – skopiowanie pliku znajdującego się w równoległym katalogu do podkatalogu
cp ../kat1/plik1 kat2/plik2 – j.w. tylko zapisujemy plik pod inną nazwą
mv ../kat1/plik1 kat2/plik1 – przenoszenie pliku z równoległego katalogu do podkatalogu, plik żródłowy znika
mkdir kat1/kat2 – utworzenie podkatalogu w katalogu pierwszym
touch plik.txt – utworzenie pliku plik.txt
rm plik.txt – usunięcie pliku
rm -r kat1 – usunięcie całego katalogu
ls -al – pokaż całą zawartość katalogu w postaci listingu
cat plik.txt – pokaż zawartość pliku
grep „am” plik – wyszukiwanie ciągu znaków „am” w pliku
kill -9 PID – całkowite zabicie procesu o numerze PID
chmod u+x plik – nadanie użytkownikowi prawa wykonywania pliku, u oznacza użytkownika, g grupę, o wszystkich, natomiast x prawo wykonywania, w zapisu, r odczytu, + dodanie prawa, – zabranie
chmod 700 plik – nadanie wszystkich praw użytkownikowi, inny zapis, kolejne liczby odpowiadają u-g-o, natomiast 7 do dziesiętny zapis binarnej liczby 111, co po kolei oznacza r-w-x, żeby bardziej wyjaśnić
chmod 755 plik – oznacza wszystkie prawa dla użytkownika, natomiast dla grupy i innych oznacza nadanie prawa do odczytu i wykonywania pliku
chmod u+s plik – oznacza nadanie użytkownikom pliku praw właściciela

more, less – pagery, dzielą tekst jeżeli się nie mieści na stronie
sort – wyświetlenie informacji alfabetycznie
| – łączy polecenia
>, >>, <, << - przekazywanie

Przykłady:
ls -al | more - wyświetlenie zawartości katalogu z podziałem na strony
ls - al > plik.txt – zapisanie zawartości katalogo do pliku
cat plik >> plik.txt – dołączenie do pliku.txt zawartości innego pliku
mail user@adres < plik – wysłanie pliku mailem

mc – uruchamia program Midnight Commander, jest to nakładka na shella, która bardzo ułatwia i przyspiesza zarządzanie plikami i folderami. Zawiera także narzędzie do edycji plików mcedit
lynx – pełnowartościowa tekstowa przeglądarka internetowa
top – menedżer procesów
pine – konsolowy klient pocztowy
ping – sprawdza, czy komputer jest uruchomiony
vi – sztandarowy edytor
startx – uruchamiamy tryb graficzny

tar – menedżer pakowania plików
gzip – menedżer pakowania plików
gunzip – menedżer rozpakowania plików

Przykłady:
tar -cvf plik.tar plik_do_pakowania – spakowanie pliku z wyświetleniem pakowanych plików
tar -zcvf plik.tar.gz plik_do_spakowania – spakowanie pliku
tar -xvf plik.tar – rozpakowanie pliku
tar -zxvf plik tar.gz – rozpakowanie pliku gz
tar -jxvf plik.tar.bz2 – rozpakowanie pliku bz2

Instalacja plików:
W przypadku źródeł spakowanych tar.gz, rozpakowujemy, wchodzimy do rozpakowanego katalogu i wpisujemy
./configure
make
make install

W przypadku instalowania plików rpm i src.rpm
rpm -Uhv plik.rpm
rpmbuild plik.src.rpm

Przykłady:
rpm -e – odinstalowanie
rpm -q – sprawdzenie czy dany pakiet jest zainstalowany
rpm -q -f plik – sprawdzamy, do którego pakietu plik należy
rpm -qi – gdzie się pakiet zainstalował
rpm -qa |grep „op” – wszystkie pakiety zawierające ciąg „op”

Series Navigation<< Co to jest DOS?Wyrażenia regularne , polecenie find w Linux >>

Incoming search terms:

  • uzywanie komendy kill

Dodaj komentarz